【拼音检字】
A a ai an ang ao
B ba bai ban bang bao bei ben beng bi bian biao bie bin bing bo bu
C ca cai can cang cao ce cei cen ceng cha chai chan chang chao che chen cheng chi chong chou chu chua chuai chuan chuang chui chun chuo ci cong cou cu cuan cui cun cuo
D da dai dan dang dao de dei deng di dia dian diao die ding diu dong dou du duan dui dun duo
E e ei en eng er
F fa fan fang fei fen feng fiao fo fou fu
G ga gai gan gang gao ge gei gen geng gong gou gu gua guai guan guang gui gun guo
H ha hai han hang hao he hei hen heng hm hng hong hou hu hua huai huan huang hui hun huo
J ji jia jian jiang jiao jie jin jing jiong jiu ju juan jue jun
K ka kai kan kang kao ke ken keng kong kou ku kua kuai kuan kuang kui kun kuo
L la lai lan lang lao le lei leng li lia lian liang liao lie lin ling liu long lou lu luan lüe lun luo
M m ma mai man mang mao me mei men meng mi mian miao mie min ming miu mo mou mu
N n na nai nan nang nao ne nei nen neng ng ni nian niang niao nie nin ning niu nong nou nu nuan nüe nun nuo
O o ou
P pa pai pan pang pao pei pen peng pi pian piao pie pin ping po pou pu
Q qi qia qian qiang qiao qie qin qing qiong qiu qu quan que qun
R ran rang rao re ren reng ri rong rou ru ruan rui run ruo
S sa sai san sang sao se sen seng sha shai shan shang shao she shei shen sheng shi shou shu shua shuai shuan shuang shui shun shuo si song sou su suan sui sun suo
T ta tai tan tang tao te teng ti tian tiao tie ting tong tou tu tuan tui tun tuo
W wa wai wan wang wei wen weng wo wu
X xi xia xian xiang xiao xie xin xing xiong xiu xu xuan xue xun
Y ya yai yan yang yao ye yi yin ying yo yong you yu yuan yue yun
Z za zai zan zang zao ze zei zen zeng zha zhai zhan zhang zhao zhe zhei zhen zheng zhi zhong zhou zhu zhua zhuai zhuan zhuang zhui zhun zhuo zi zong zou zu zuan zui zun zuo
【部首检字】
1 丿
2
3 广
4
5
6
7
8 齿
9
10
11 鹿
12
13
14
【笔画数检字】
1-10划 1划 2划 3划 4划 5划 6划 7划 8划 9划 10划
11-20划 11划 12划 13划 14划 15划 16划 17划 18划 19划 20划
21-30划 21划 22划 23划 24划 25划 26划 27划 28划 29划 30划
31-40划 31划 32划 33划 34划 35划 36划 37划 38划 39划 40划
41-50划 41划 42划 43划 44划 45划 46划 47划 48划 49划 50划
51-60划 51划 52划